Prestigious award 'Sri Lankabhimanya' to Karu | Daily News

Prestigious award 'Sri Lankabhimanya' to Karu

The most prestigious lifetime award 'Sri Lankabhimanya' Award was conferred on Hon. Deshabandu Karu Jayasuriya by the President at the President’s House, Colombo.


Add new comment